• 98-21-76492317+
  • 09123360070
  • همه روزه از ساعت 7:30 الی 20:00
  • info@bilansepid.com

حسابرسی و اطمینان بخشی
خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، اطمینان استفاده کنندگان نسبت به اطلاعات بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و به همین دلیل، موجد ارزش افزوده است.
جهان امروز از مقررات پیچیده و حجیم و نیز انتظارات ذینفعان از بنگاه اقتصادی، احاطه شده است. اعتقاد داریم که با ارایه خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، شایستگی لازم را برای کمک به کسب و کار شما دارا هستیم.

 

خدمات ما:
• حسابرسی صورت های مالی
• حسابرسی کنترل داخلی
• حسابرسی داخلی
• خدمات رسیدگی به تقلب و موارد اختلاف
• حسابرسی دادگاهی
• رعایت قوانین و مقررات
• خدمات مشاوره ای حسابداری مالی
• گزارشگری بر مبنای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی
• خدمات اطمینان بخشی در زمینه ریسک
خدمات حسابرسی موسسه عمدتاً شامل حسابرسی مستقل صورتهای مالی طبق اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی جهت ارائه گزارش به مجامع عمومی، هیأت مدیره، بانکها، وسایر اشخاص و سازمان ها می باشد. علاوه بر گزارشهایی که بصورت گزارش حسابرسی استاندارد خطاب به مجامع عمومی شرکتهای مورد رسیدگی ارائه می گردد، گزارش جداگانه ای نیز در نتیجه رسیدگی ها خطاب به مدیریت تهیه می شود که اهم نقاط ضعف عملیات حسابداری، مدیریت و کنترلهای داخلی و غیره را به مدیریت دستگاه مورد رسیدگی گزارش می نماید. موسسه همچنین قادر به انجام حسابرسی مدیریت جهت مشخص کردن نقاط ضعف عملیات اجرائی، کنترلهای داخلی دستگاه مورد رسیدگی، عملکرد مدیریت و غیره می باشد که در این زمینه ها می تواند گزارشهای مورد نیاز را بهمراه پیشنهادهای سازنده خود به مدیریت شرکتها ارائه نماید. درقالب خدمات حسارسی، موسسه می تواند وظیفه بازرسی قانونی شرکتها طبق مقررات قانون تجارت را نیز انجام داده و گزارشهای مورد نیاز طبق مقررات قانونی را به مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکتهای سهامی خاص و عام ارائه نماید.

 

حسابرسی داخلی
حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روش مند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری می کند.
تعریف حسابرسی داخلی طبق نظرهیات تدوین استانداردهای حسابرسی، به شرح زیر می باشد:
• ارزیابی مستقلی که توسط مدیریت شرکت برای سیستم های کنترل داخلی ایجاد میشود.
• کفایت سیستم های کنترل داخلی را از لحاظ درست ومناسب، اقتصادی، اثربخش وکارآمدبودن استفاده ازمنابع را آزمون می نماید.
ارزیابی میزان موثر بودن دستورالعملها ، کارآیی روشها، کنترل و انعکاس نتایج در قالب یک گزارش مدون شده

 

خدمات و وظایف حسابرسی داخلی شرکت ها
• تهیه وتنظیم واجرای برنامه حسابرسی داخلی طبق استانداردهای حرفه ای و اصول قابل قبول حسابداری به منظور حصول اطمینان از صحت وکفایت عملیات مالی و غیرمالی شرکت اصلی، شرکتها و واحدهای تابعه و طرحهای عمرانی و انتفاعی و سپس تطبیق عملیات با قوانین, آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط.
• بررسی و ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی موجود و ارائه پیشنهاد برای بهبود روشهای کنترل داخلی مالی درشرکت اصلی, شرکتها و واحدها و مجموعه های تابعه .
• بررسی و ارزیابی روشهای اجرایی حفظ دارائیها, اموال وحقوق مالی شرکت اصلی, شرکتها و واحدهای تابعه .
• بررسی اسنادپرداخت وجوه نقدی و بانکی شرکت .
• بررسی اسناد درآمدها و هزینه های سرمایه ای و جاری شرکت .
• بررسی اقلام صورتهای مالی شرکت پیش از تسلیم به حسابرسان مستقل و هیات مدیره .
• همکاری با حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی در مورد رسیدگی ها و برنامه های حسابرسی آنان مطابق با دستورالعمل مدیریت عامل شرکت
• مطالعه و پیگیری موارد مندرج درگزارش های بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل و تکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی شرکت اصلی و مجامع عمومی شرکتهای تابعه.
• رسیدگی و اظهارنظر در مورد مسائل و اختلافات مالی و حسابداری ( فیمابین شرکت و شرکتهای تابعه ) موردی که توسط مدیریت عامل شرکت ارجاع میشود.
• ایجاد ارتباط و هماهنگی دائمی دفتر حسابرسی داخلی شرکت و دفاتر حسابرسان داخلی شرکتها و واحد های تابعه بمنظور بهبود کارایی اجرای برنامه های حسابرسی داخلی آنها.
• تهیه گزارش ادواری و موردی در ارتباط با عملکرد شرکت و واحد های تابعه آن .
• اعلام نیازهای آموزشی پژوهشی, خدماتی, تدارکاتی, سخت افزاری, نرم افزاری و بودجه ای دفتر حسابرسی داخلی به مدیریت شرکت.
• بررسی و تائید این موضوع که بااعمال دستورالعملها, روشها و کنترلهای پیش بینی شده, از دارائیها و درآمدهای شرکت درمقابل هرگونه سواستفاده، اختلاس و تقلب، محافظت و مواظبت میشود.
• بررسی و تائید این موضوع که کلیه تعهدات واحد تجاری درحسابها انعکاس یافته و تعهدات مزبور در ارتباط با فعالیتهای شرکت بوده و روشهای کنترلی موجود به نحوی میباشد که از ثبت و انعکاس هزینه ها و بدهیهایی که به شرکت مربوط نیست, جلوگیری نماید.
• انجام هرگونه مطالعه و رسیدگی خاص که ممکن است درنتیجه حسابرسی هایی انجام شده ضروری تشخیص داده شود یا اینکه بطور ویژه ( در صورت بروز اختلاس و سوء استفاده و موارد مشابه آن ) ازطرف مدیریت عامل یا هیئت مدیره به واحد حسابرسی داخلی ارجاع گردد.
• همکاری با سایرقسمتهای واحدهای مختلف شرکت به منظور استقرار کنترلهای ضروری حسابداری و رعایت استانداردهای حسابداری .
• همکاری با سایر قسمتها و واحد های مختلف شرکت به منظورافزایش کارآیی ,کاهش هزینه ها و جلوگیری از دوباره کاری .
• حسابرسان داخلی باید همواره کوشش کنند که با کلیه کارکنان شرکت رابطه ای مطلوب و مناسب برقرار نمایند و با نشان دادن حسن نیت و کاردانی همکاری آنان را جلب کنند. حسابرسان داخلی باید با رفتار خود به کارکنان سایر قسمتها اطمینان دهند که عملیات حسابرسی برای ایرادگیری و انتقام انجام نمی گیرد بلکه هدف از رسیدگی کمک به آنان و بهبود روشها و افزایش کارایی است.

جهت استعلام قیمت خدمات حسابرسی در هر ساعت از شبانه روز با ما تماس بگیرید.